Interactive tree of Muhammad Hasan Khan La Walad

Muhammad Hasan Khan La Walad
Muhammad Allahyar Khan
Muhammad Ikhtiar Khan Ghazi Mansabdar Shahjahan
86-1 Shaikh Hasan Khan Moris-e-Aala Hasanpur
52-1 Shaikh Isa Khan