Interactive tree of 86-3 Khawaju Khan

Doust Muhammad Khan La Walad
Ahmed Yar Khan Shair
Allu Khan
Muhammad Khan
Nasr Ullah Khan
Raheem Ullah Khan
Muhammad Akbar Khan
Asad Ullah Khan
Azam Khan
Ahmed Khan
86-3 Khawaju Khan
Muhammad Allahyar Khan
Muhammad Ikhtiar Khan Ghazi Mansabdar Shahjahan
86-1 Shaikh Hasan Khan Moris-e-Aala Hasanpur
52-1 Shaikh Isa Khan Founder of Barabasti