Interactive tree of Muhammad Khan

Doust Muhammad Khan La Walad
Ahmed Yar Khan Shair
Allu Khan
Muhammad Khan
86-3 Khawaju Khan
Muhammad Allahyar Khan
Muhammad Ikhtiar Khan Ghazi Mansabdar Shahjahan
86-1 Shaikh Hasan Khan Moris-e-Aala Hasanpur