Interactive tree of 134-2 Ibrahim Khan

Abdul Raheem Khan Nambardar
Abdul Kareem Khan Nambardar
Risaldar Younus Khan
Sher Alam Khan
Ali Akbar Khan
Raheem Ullah Khan
Khalil-ur-Rehman Khan
Faiz Bukhsh Khan
Allah Dad Khan
Abdul Rehman Khan
Ameer Muhammad Khan
Muhammad Ameen Khan
Moladad Khan
Muhammad Bukhsh Khan
Sher Muhammad Khan
Doust Muhammad Khan
Nayaz Muhammad Khan (Aulad-e-Dukhtari)
Saqi Muhammad Khan
Abdul Razzaq Khan (La Walad)
Abdul Samad Khan (La Walad)
Shadil Khan
Badal Khan
Asad Ullah Khan La
Shams-ud-Din Khan La
Qamar-ud-Din Khan La
Fatah Ullah Khan
134-2 Ibrahim Khan
Akbar Khan
Azam Khan
Abdullah Khan
134-1 Jalal Khan