Interactive tree of Wasil Khan

Hafiz Mubarak Ali Khan (Jalalpur)
Bismillah Begum (Sherpur)
Wajid Ali Khan La Walad
Nayaz Ali Khan
Faiz Ali Khan
Private
Private
Private
Private
Private
Qaim Khan
134-5 Muhib Ullah Khan
Private
Private
Private
Private
Lutf Ullah Khan
Waheed Ullah Khan La
Asad Ullah Khan
Private
Ahmed Ullah Khan
Aman Ullah Khan
Private
Private
Qudrat Ullah Khan
Private
Private
Private
Fatah Ullah Khan
Karamat Ullah Khan
Private
Ahmed Saeed Khan
Private
Private
Abdul Hameed Khan
Badal Khan
Private
Private
Private
Private
Private
Abdul Razzaq Khan
Shehbaz Khan Tappadar
134-6 Saad Ullah Khan
Ali Muhammad Khan La Walad
Shah Muhammad Khan
Ghulam Muhammad Khan
(P-259) Mushtaq Ahmed Khan
Muhammad Ishaq Khan
(P-259) Sami Ullah Khan
Doust Muhammad Khan
Ghulam Nabi Khan
Private
Private
Saleh Muhammad Khan
Private
Private
Ameer Muhammad Khan
Private
Private
Private
Private
Raza Muhammad Khan
Faiz Muhammad Khan
134-6 Saif Ullah Khan
Wasil Khan
Kareem Ullah Khan
Allah Dad Khan
134-1 Jalal Khan
Ibrahim Khan Pur Dil Khan