Interactive tree of 138-9 Sardar Khan

Abdul Ghani Khan
Ibrahim Khan
(P-438) Ghulam Nabi Khan
Abdul Wahab Khan
Abdul Wahid Khan
Ismail Khan
Zikriya Khan
Yahya Khan La
Abdul Kabeer Khan
Muhammad Bukhsh Khan
Muhammad Ali Khan
Akbar Khan
Noor Ahmed Khan
Noor Muhammad Khan
Zahoor Ahmed Khan
Mustaqeem Khan
Fatahyab Khan La
Ibad Ullah Khan
Abdul Raheem Khan
Wali Muhammad Khan
Muhib Ullah Khan
Qaim Khan
Khudadad Khan
Badal Khan
Kareem Ullah Khan
Alif Khan
Ashraf Khan La
Abdul Basheer Khan La
Yousuf Khan
(P-435) Ahmed Ullah Khan
Hafeez Ullah Khan
Azmat Ullah Khan
Azeem Ullah Khan
138-9 Sardar Khan
Rind Khan
Muhammad Qamar Khan
Diwan Younus Khan
Khizar Khan dar Afghanistan