Interactive tree of 52-1 Shaikh Isa Khan

Shaikh Abdul Rehman Khan Mansabdar Shahi La Walad 1647
Sarmast Khan Mansabdar Do Saddi La Walad
Azmat Ullah Khan La Walad
Azeem Ullah Khan La Walad
Musa Khan
Shaikh Kamal-ud-Din Khan Mansabdar Shahi
Masmat Bibi Dhappo
Ibrahim Khan Pur Dil Khan
Shaikh Younus Khan
Dilawar Khan
Nawab Ghairat Khan
Lado Bibi
Diler Himmat Khan
Runmast Khan La Walad
Muzaffar Khan
Hasan Khan La Walad
Ikhtiar Khan
Fatah Muhammad Khan
Bakhtiar Khan
Nawab Aziz Khan
280 Nawab Bahadur Khan Moris-e-Aala Shahjahanpur 1606
Muhammad Khan La Walad
Aalam Khan La Walad
Shamsheer Khan
116-5 Usman Khan
94-1 Sahibdad Khan
94-2 Wilayat Khan
Diwan Inayat Khan
zoja awwal Pathani
zoja doam Pathani
zoja soam Pathani
Bibi Pidi
116-1 Nawab Darya Khan Moris-e-Aala Bahadurgarh - Barahbasti
Shaikh Rukn-ud-Din Khan Mukhtib Sher Khan 15511608
Shaikh Muhammad Khan
130-1 Shaikh Muhammad Zareef Khan Az batan rajputani
Shaikh Yahya Khan
Shaikh Asghar Khan
Shaikh Burhan Khan Az batan zoja sani ghair qoum
74-2 Shaikh Suleman Khan Az batan zoja sani ghair qoum
Shaikh Muhammad Ambia Khan
Shaikh Muhammad Aulia Khan La Walad
Shaikh Allu Khan
74-1 Shaikh Yousuf Khan Moris-e-Aala Khanpur
56-2 Shaikh Jalal Khan
56-3 Shaikh Allah Dad Khan
56-4 Shaikh Fatah Ullah Khan
Shaikh Tahir Khan
Shaikh Tayyab Khan
Shaikh Maroof Khan
Shaikh Mahmood Khan
56-9 Diwan Abdullah Khan
56-10 Shaikh Ayyub Khan
Shaikh Hussain Khan
Shaikh Dawood Khan
56-11 Shayasta Khan
Bahadur Khan
Shaikh Hyder Khan
56-14 Shaikh Abdul Rasool Khan
56-14 Shaikh Himmat Khan
Shaikh Zareef Khan
Shaikh Khwaja Ali Khan
Shaikh Habeeb Khan
Shaikh Ibrahim Khan
Shaikh Muhammad Khan
56-1 Shaikh Umar Khan Moris-e-Aala Bugrasi
Aman Ullah Khan La Walad
Kamal-ud-Din Khan
60-5 Yahya Khan
Misri Khan
60-9 Muhammad Mahmood Khan
Muhammad Hasan Khan
Buddho Khan
Pir Khan
142-1 Hayat Khan Moris-e-Aala Hayatpura
Salabat Khan
60-1 Shaikh Muhammad Khizar Khan Moris-e-Aala Chandyana
wife of Buddho Khan
Diwan Mitthi Khan
Himmat Khan
Abdullah Khan
Fatah Ullah Khan
Sher Khan
Shamsheer Khan La Walad
Hasan Khan La Walad
Hayat Khan La Walad
52-6 Shahbaz Khan
Saleem Khan
Aulia Khan La Walad
Nizam Khan
Diwan Doulat Khan
Shaikh Dawood Khan Moris-e-Aala Bassi
Muhammad Ghalib Khan La
Muhammad Hasan Khan La Walad
86-2 Muhammad Munir Khan Mansabdar Aalamgir
86-3 Khawaju Khan
86-4 Mubaraz Khan
Muhammad Allahyar Khan
Muhammad Mukhtar Khan La
Sarmast Khan Mansabdar Shahjahan La
Ismail Khan La
Muhammad Ikhtiar Khan Ghazi Mansabdar Shahjahan
86-1 Shaikh Hasan Khan Moris-e-Aala Hasanpur
52-1 Shaikh Isa Khan
Ali Saeed Khan
Umar Din Khan
Meer Ahmed