Interactive tree of Akbar Khan

Abdul Ali Khan
Abdul Qawi Khan
Abdul Wali Khan
Abdul Ghani Khan
Ibrahim Khan
Ghulam Chishti Khan
Private
(P-438) Ghulam Nabi Khan
(P-435) Muhammad Noor Khan
(P-435) Ahmed Noor Khan (La Walad)
Abdul Wahab Khan
Abdul Sattar Khan
Abdul Wahid Khan
Ismail Khan
Zikriya Khan
Yahya Khan La
Abdul Kabeer Khan
Muhammad Bukhsh Khan
Muhammad Ali Khan
Akbar Khan
138-9 Sardar Khan
Rind Khan
Muhammad Qamar Khan
Diwan Younus Khan