Interactive tree of Ali Saeed Khan

Usman
Suleman
Zikriya
Qasim
Shaikh Abdul Rehman Khan Mansabdar Shahi La Walad 1647
Musa Khan
Shaikh Kamal-ud-Din Khan Mansabdar Shahi
Masmat Bibi Dhappo
Ibrahim Khan Pur Dil Khan
Shaikh Younus Khan
280 Nawab Bahadur Khan Moris-e-Aala Shahjahanpur 1606
Muhammad Khan La Walad
Diwan Inayat Khan
Bibi Pidi
116-1 Nawab Darya Khan Moris-e-Aala Bahadurgarh - Barahbasti
Shaikh Rukn-ud-Din Khan Mukhtib Sher Khan 15511608
130-1 Shaikh Muhammad Zareef Khan Az batan rajputani
Shaikh Muhammad Ambia Khan
Shaikh Muhammad Aulia Khan La Walad
Shaikh Allu Khan
74-1 Shaikh Yousuf Khan Moris-e-Aala Khanpur
Shaikh Tayyab Khan
Shaikh Hussain Khan
Shaikh Dawood Khan
Shaikh Hyder Khan
Shaikh Habeeb Khan
Shaikh Ibrahim Khan
Shaikh Muhammad Khan
56-1 Shaikh Umar Khan Moris-e-Aala Bugrasi
Buddho Khan
142-1 Hayat Khan Moris-e-Aala Hayatpura
Salabat Khan
60-1 Shaikh Muhammad Khizar Khan Moris-e-Aala Chandyana
wife of Buddho Khan
Diwan Mitthi Khan
Abdullah Khan
Fatah Ullah Khan
Saleem Khan
Aulia Khan La Walad
Nizam Khan
Diwan Doulat Khan
Shaikh Dawood Khan Moris-e-Aala Bassi
Muhammad Ghalib Khan La
Muhammad Allahyar Khan
Muhammad Mukhtar Khan La
Sarmast Khan Mansabdar Shahjahan La
Ismail Khan La
Muhammad Ikhtiar Khan Ghazi Mansabdar Shahjahan
86-1 Shaikh Hasan Khan Moris-e-Aala Hasanpur
52-1 Shaikh Isa Khan
Private
Dilawar Khan
Nawab Ghairat Khan
Lado Bibi
Diler Himmat Khan
Runmast Khan La Walad
Muzaffar Khan
Hasan Khan La Walad
Ikhtiar Khan
Fatah Muhammad Khan
Bakhtiar Khan
Nawab Aziz Khan
280 Nawab Bahadur Khan Moris-e-Aala Shahjahanpur 1606
Muhammad Khan La Walad
Aalam Khan La Walad
Shamsheer Khan
116-5 Usman Khan
94-1 Sahibdad Khan
94-2 Wilayat Khan
Isa Khan La Walad
116-4 Zabardast Khan
Private
Fatah Khan La Walad
Lado Bibi
Nawab Ghairat Khan
Private
375 Nawab Dildar Khan
Diwan Inayat Khan
Yousuf Khan
375 Nawab Dildar Khan
Private
376 Fatah Mamoor Khan
376 Chand Khan
Fatah Khan La Walad
Nawab Kamal-ud-Din Khan
Allah Diya Khan La Walad
Jamal Khan
375 Jalal Khan Bani Shahabad
116-1 Nawab Darya Khan Moris-e-Aala Bahadurgarh - Barahbasti
Private
Private
Ibrahim Khan
Ali Saeed Khan
Umar Din Khan
Meer Ahmed
Rangi Khel
Baqar Zai