60-1 Shaikh Muhammad Khizar Khan Moris-e-Aala Chandyana + … …